Hiervoor staat de VVGG: Onze missie, visie en centrale waarden

De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid is de belangenbehartiger van Geestelijke Gezondheid in Vlaanderen. Wij geloven in de noodzaak, nuttigheid en wenselijkheid om Geestelijke Gezondheid vanuit een integrale, pluralistische en onafhankelijke invalshoek te benaderen.

Naar de samenleving leveren wij een fundamentele bijdrage aan een correcte en genuanceerde beeldvorming rond alle aspecten die met geestelijke gezondheid te maken hebben. Zo maken we onderwerpen in de sfeer van geestelijke gezondheid bespreekbaar bij een groot publiek en signaleren we relevante maatschappelijk trends. De media beschouwen we als belangrijke partners.

Naar de verschillende actoren die betrokken zijn bij geestelijke gezondheid treden we verenigend en ondersteunend op. Verenigend optreden betekent dat we zowel vraaggestuurd, als op eigen initiatief, verschillende actoren samenbrengen. Ondersteunend optreden houdt in dat we onze kennissen expertise ter beschikking stellen van de actoren. We treden daarbij niet op in hun plaats.

Naar het beleid vervullen we een standpunt bepalende, signalerende, beleidsadviserende en -evaluerende rol. Ook hier werken we vraaggestuurd en op eigen initiatief.

Zowel in onze rol naar het beleid als naar de verschillende actoren, betrokken bij geestelijke gezondheid, gaan we uit van de meerwaarde en de noodzaak van een actor- en sectoroverstijgende benadering van het thema geestelijke gezondheid.

In onze werking staan volgende kernwaarden centraal:

Resultaatsgericht: wij volgen onze werking en de resultaten die we boeken continue op en sturen bij waar nodig. We willen dat onze bijdrage zo meetbaar en verifieerbaar mogelijk is.

Uniciteit door synergie: wij werken in het belang van de geestelijke gezondheid in het algemeen.We treden niet in de plaats van bestaande koepels, federaties of andere belangenorganisaties die elk vanuit hun invalshoek geestelijke gezondheid benaderen. De VVGG wil een plaats zijn waar de verschillende actoren elkaar kunnen ontmoeten en kunnen dialogeren. De samenwerking met onze partners is gebaseerd op wederzijds respect en op een participatieve aanpak. We geloven dat het geheel meer is dan de optelsom van de afzonderlijke delen.

Innovatie: In onze werking staan creativiteit en innovatie centraal. Binnen het kader van onze missie grijpen we kansen wanneer deze zich voordoen en werken we innoverend.

De VVGG statuten