STUDIEDAG IS VOORBIJ
Studiedag 'Samen geestelijk gezond'

Donderdag 18 december 2014

Provinciehuis Leuven, Provincieplein 1 - 3010 Leuven

  • Hoe een geestelijk gezondheidsbeleid uitstippelen?
  • Hoe kan je uitsluiting van mensen met psychische problemen helpen vermijden?
  • Hoe ga je als gemeente, sportclub of vereniging om met mensen met geestelijke gezondheidsproblemen? 
  • Wat als iemand met geestelijke gezondheidsproblemen aan mijn loket staat?
  • Hoe voelen mensen met psychische problemen zich het best geholpen?

Vermaatschappelijking van de zorg is een ontwikkeling in de zorgsector met grote implicaties. Het doel is dat mensen met kwetsbaarheden of beperkingen een zo ‘gewoon’ mogelijk leven moeten kunnen leiden, met zo weinig mogelijk aparte (zorg)structuren. Bijvoorbeeld geen aparte woonvormen, maar woningen ingebed in het bestaande sociale huisvestingsbeleid.
Ook in de geestelijke gezondheidssector leeft deze ontwikkeling. Psychiatrische ziekenhuizen bouwen het aantal bedden af en ambulante teams leveren zorg aan huis. Patiënten en familieleden krijgen steeds meer een plaats en rol in het herstelproces én in de organisatie van de zorg.
De zorg voor de geestelijke gezondheid wordt dan ook steeds meer een engagement van elke burger, van lokale besturen, van werkgevers en werknemers, … en niet enkel de opdracht van de ggz-professionals.

Er is nog een hele weg te gaan. Een belangrijke hinderpaal is uitsluiting en discriminatie van mensen met psychische kwetsbaarheid.

De studiedag richt zich voornamelijk naar: Lokale besturen / Hulpverleners / Maatschappelijk assistenten / Medewerkers OCMW en ziekenfondsen / Thuiszorgdiensten / Politie en brandweer / Sociale huisvestingsmaatschappijen / ...

PROGRAMMA


9u45 – 10u00   Inleiding – Welkomstwoord – Jan Van Speybroeck
10u00 – 10u40 Vermaatschappelijking en herstel
                             Chantal Van Audenhove, Directeur, LUCAS - presentatie
10u40 - 11u10  Stigmatisering en uitsluiting van mensen met geestelijke gezondheidsproblemen
                             Mieke Verhaeghe, Docente Vives Hogeschool - presentatie
11u10 – 11u30  Koffiepauze
11u30 – 12u00  Integratie vanuit lokaal beleid
                              Katrien Schrijvers, Voorzitster OCMW en schepen sociale zaken, Zoersel - presentatie
12u00 – 12u30  Hoe beleeft een persoon met psychische problemen zorg en re-integratie?
                              Hans Meganck, Docent Arteveldehogeschool Gent - presentatie
12u30 – 13u00  Vragen en antwoorden
13u00 – 14u00  Middagpauze
14u00 - 14u45   PRAKTIJKSESSIES – deel 1
1A Samenwerking sociale huisvestingsmaatschappijen en beschut wonen
                             Joris Housen, Netwerkcoördinator samenwerkingsverband gemeenschapsgerichte
                             geestelijke gezondheidszorg regio Antwerpen (SARA) - presentatie
1B Integratiebeleid sport- en vrije tijd voor mensen met psychische problemen
                              Piet Hoogmartens, stafmedewerker Psylos - presentatie
14u45 – 15u30  PRAKTIJKSESSIES – deel 2    
2A Mensen met psychische problemen aan het loket
                              Rik Van Nuffel, Stafmedewerker VVGG
2B Belang van werk voor mensen met psychische problemen
                              Lut Gailly, Projectleider werk en zorgtrajecten VDAB
15u30 - 16u00  Iedereen geestelijk gezond
                             Jan Van Speybroeck, Directeur VVGG - presentatie
16u00 – 16u10  Slotwoord
                             Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin