REINTEGRATION AWARDS 2012Het jaarthema
Als jaarthema is gekozen voor “SAMEN STERK”.
We wilden hiermee benadrukken dat het reïntegratietraject van de patiënt meer kans op slagen heeft als het enerzijds een participatief en anderzijds een ondersteunend traject is dat voortbouwt op de sterktes van de patiënt.
Participatief: we kunnen niet genoeg benadrukken dat de (evidente) participatie van de patiënt in zijn eigen zorgtraject de kwaliteit van dit zorgtraject ook versterkt en verhoogt.
Ondersteunend: hoe meer de regie van het reintegratietraject in handen ligt van de patiënt, hoe sterker men uit dit traject kan komen. De zorgverstrekker, de mantelzorgers, andere organisaties zijn daarbij de steun voor de patiënt. Ondersteunen is aandachtvol aanwezig zijn, beschikbaar zijn, begeleiden, niet bepalen, overnemen, dirigeren.
Voortbouwend op sterktes: vertrekkende vanuit de focus op de aanwezige sterktes (en niet op pathologie) wordt het reïntegratietraject niet een hindernissenparcours maar een bron van mogelijkheden voor de patiënt.

De winnaars
De tweede juryprijs werd uitgereikt aan "Samen draaien we (eigen)wijzer" – vzw De Vliering uit Boechout.
Sinds “enkele jaren waait er een frisse wind door het GGZ landschap, nl. de herstelvisie.”
Met deze woorden begint de omschrijving van het gelauwerde project, dat een herstelwerkgroep oprichtte. In de maandelijkse bijeenkomsten van deze groep cliënten werkt men rond herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid. De groep zal ook worden opengesteld voor familieleden en voor hulpverleners.
De jury apprecieerde ten zeerste dit project omwille van het thema en de inspanning die geleverd wordt om mensen samen sterk te laten worden. De evaluatie van het project wijst op hoop en op een krachtig model. De jury wil dit project de tweede juryprijs schenken zodat het verder kan groeien, verder kan zoeken naar eigen ervaringsdeskundigen en het hersteldenken mee kan helpen uitdragen.

De eerste juryprijs werd het project  "Reïntegratie: Onze eigen herstelschool"  – vzw CGG Ahasverus uit Asse geselecteerd.
We gaan naar een project dat eigenlijk dicht aanleunt bij het vorige. Hier steken ervaringsdeskundigen en cliënten van het dagactiviteitencentrum de handen in mekaar en richten een school op. De ervaringsdeskundigen ontwikkelen en geven er modules rond herstel.
De jury was sterk getroffen door hoe dit project waarden als reïntegratie, herstel, empowerment en participatie wist te vertalen. Participatie is hier meer dan mee beslissen over de eigen behandeling. Het gaat hier om deelname aan de samenleving, het gaat om onafhankelijk burgerschap. De jury hoopt dat dit pionierswerk verder kan uitgebouwd worden en dat andere organisaties dit voorbeeld kunnen volgen. De jury wou ook de suggestie geven dat alle herstelgroepen samenwerken, zodat het model en de werking verankerd kan raken.

De deelnemers aan de Reïntegratiebeurs kenden de publieksprijs toe aan het project voor "MengelMousse" – PZ Sint-Norbertus uit Duffel - een artistiek project met kleur en smaak.

De projecten
Hieronder vind je een overzicht van alle in 2012 ingediende projecten, klik op de projectnaam voor meer informatie.

Locomotions - Een sportief – artistiek project dat mensen toont

vzw Psylos - Sportfederatie - Valkerijgang 26, 3000 Leuven - contactpersoon: Joëlle Vekemans, sporttechnisch coördinator - tel. 016/22.04.15 - jvekemans@psylos.be - www.psylos.be

’t Vlot maakt kwartier in eetcafé Toreke - Een arbeidstraject met o.a. Een sociaal restaurant dat mensen terug vlot trekt

vzw Domos - Initiatief Beschut Wonen - Bij Sint Jozef 12, 9000 Gent - contactpersonen: Jan De Rycke, coördinator, en Pascal De Bock, verantwoordelijke zorgfunctie activering - tel. 09/223.69.72 - jan.de.rycke@vzw-domos.be, pascal.de.bock@vzw-domos.be - www.vzw-domos.be

De Buddy als brug naar de gewone wereld - Een mantelzorgproject dat mensen een vrijwillige hand reikt en nog meer handen vraagt

Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg vzw - Residentie Servaes - Martelaarslaan 204B, 9000 Gent - contactpersoon: Like Van Damme, coödinator Buddywerking Vlaanderen - tel. 09/235.74.83 - coördinatie@buddywerking.be - www.buddywerking.be

KunstAtelier OpperStraat - Een artistiek project in de stad dat het mooiste uit mensen haalt

vzw KAOS (KunstatelierOpperstraat) - Kunstatelier - Opperstraat 73 bus B, 1050 Elsene - contactpersoon: Mike Michiels, begeleider - tel. 02/289.05.82 of algemeen nummer 02/514.33.17 - vzwkaos@gmail.com - www.vzwkaos.weebly.com

Als gezin samen plezier beleven - Een project dat opgenomen vaders en moeders terug in hun rol brengt

Psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis - Andreas Vesaliuslaan 39, 2980 Zoersel - contactpersoon: Lutgart Van Dongen, algemeen stafmedewerker, en Marie Van Looveren, vaktherapeut beeldend - tel. 03/380.30.11 - lutgart.van.dongen@emmaus.be, marie.van.looveren@emmaus.be - www.pzbethanienhuis.be

Woonproject De Schorre - Beschut wonen met minder en minder beschutting

Psychiatrisch Centrum Caritas - Caritasstraat 76, 9090 Melle - contactpersoon: Ellen Ruythooren, verantwoordelijke De Schorre - tel. 09/210.68.53 - ellen.ruythooren@pccaritas

Justi-Pani - Een tewerkstellingsproject met een beleg van empowerment en toekomst

Arbeidscentrum De Keiberg P.C. Caritas - p/a Caritasstraat 76, 9090, Melle - contactpersonen: Johan Demets, PR-medewerker, en Dirk Beke, afdelingsverantwoordelijjke activering - tel. 09/210.68.19 (Johan), 09/210.47.71 (Dirk) - johan.demets@pccaritas.be, dirk.beke@keiberg.be - www.pccaritas.be

De leuke mix van ‘gewone’ en andere creatievelingen - Een artistiek creatief project die de kracht die in mensen zit, in de verf zet

vzw OXOt - Gent - Cliëntgestuurd initiatief tussenin regulier en categoriaal aanbod - New Orleansstraat 263, 9000 Gent - contactpersonen: Jan Delvaux en Joost Willems - gsm 0493/088 669 - oxot@jansvision.be - www.jansvision.be/Oxot - www:oxot.be

MengelMousse – Een artistiek project met kleur en smaak

MengelMousse kunstencollectief - Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Norbertus - Stationsstraat 22c, 2570 Duffel - contactpersonen: Heidi Hosteaux, ergotherapeut, Tom Lintacker, psycholoog en Annelies Sprangers, sociotherapeut - de.ceder.ergo@emmaus.be (Heidi), tom.lintacker@emmaus.be (Tom), de.luwte.c@emmaus.be (Annelies)

Samen draaien we (eigen)wijzer” – Een herstelwerkproject met nadruk op eigen krachten en hoop

De Vliering vzw Beschut Wonen - Heuvelstraat 170, 2530 Boechout - contactpersoon: Yves Kempeneers, coördinator Beschut Wonen - tel. 03/454.23.07 - yves.kempeneers@fracarita.org - www.devliering.be

Picknick buiten de muren - Een open forum met broodjes; reïntegratie in het park, een realisatie vanuit het Luc Seghers fonds

Opnameafdeling psychosen/Crisisinterventie (Opname 2) - P.C. Dr. Guislain - Fr. Ferrerlaan 88A, 9000 Gent - contactpersoon: Gwenda Henry, therapeutisch coördinator - tel. 09/226.33.11 - gwenda.henry@fracarita.org

Contro il bullismo – Vanuit ervaringsdelen worden jongeren gewezen op de gevolgen van pesten

vzw Samenwerkingsverband De Bolster beschut wonen/activiteitencentrum - Groeningepoort 4, 8500 Kortrijk - Contactpersoon: Rita Wietendaele, coördinator - tel. 056/24.52.10 - rita.wietendaele@beschutwonendebolster.be - www.beschutwonendebolster.be

Linkerock - Een muzikaal festival met linke muziek

vzw De Link dagcentrum activering en arbeidszorg; beschut wonen - Antwerpsestraat 179, 2640 Mortsel - contactpersonen: Peter Mous, coördinator activering, en begeleiders Jeroen Hessels, Wim Lemmens, Tinne Weckx, Pieter Van Den Bergh en Luc Jordens - tel. 03/443.71.01 (activering) en 03/449.28.50 (beschut wonen) - luc.jordens@fracarita.org - www.vzwdelink.be

‘Samen aan de slag’ - De eigen kracht van het netwerk rond de jongere versterkt

Vzw De Oever - Dienst Begeleid Zelfstandig Wonen De Dijk - Smetstraat 19, 3501 Hasselt - contactpersoon: Inez Beys - Inez.beys@deoever.be - tel. 011/85.90.96

Samen werken aan terugvalpreventie - Een programma van het CGG voor plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag, met een verstandelijke beperking

CGG Ahasverus, deelwerking I.T.E.R. - Centrum Geestelijke Gezondheidszorg - Artesiëstraat 5, 1000 Brussel - contactpersoon: Kris Vanhoeck, coördinator I.T.E.R. - tel. 02/512.62.43 - iter.vanhoeck@gmail.com - www.iter-daderhulp.be

In dialoog treden met jongeren - Jongeren in opname worden uitgedaagd om actiever in hun opname en de beslissingen te participeren

UCKJA Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, Universitair Centrum Kinder- en jeugdpsychiatrie Antwerpen (ZNA- UCKJA – Capri-UA) - Lindendreef 1, 2020 Antwerpen - contactpersoon: Corine Faché, kinder- en jeugdpsychiater en beleidspsychiater - tel. 03/280.49.00 - corine.fache@compaqnet.be

‘Familie: een stap naar empowerment’ - Artistieke herstelwerking, waarin de familie, hand in hand met de cliënt, het herstelwerk leert kennen

vzw Hand in Hand – beschut wonen - Peerstraat 157, 9000 Gent - contactpersoon: Lieve Hoevenaers, teamverantwoordelijke - tel. 09/227.58.79 of 0486/36.77.93 – hih.beschutwonen@gmail.com - www.vzwhandinhand.be

Het structuurhuis - Een huis op maat voor dementerende patiënten

vzw Asster psychiatrisch ziekenhuis - Halmaalweg 2, 3800 Sint-Truiden - contactpersoon: Lenny Grosemans, ergotherapeut, Inge Clerinx, Afdelingshoofd en Roger Hamael, zorgmanager - tel. 011/78.95.11 - Lenny.Grosemans@asster.be, Inge.clerinx@asster.be, Roger.Hamael@asster.be - www.asster.be

Wonen in een stad, mogelijkheden zat! - Een woonproject dat mensen wegwijs maakt in hun nieuwe omgeving

Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods - Psychiatrisch Verzorgingstehuis campus Leilinde - contactpersoon: Magda Borms, hoofdverpleegkundige - tel. 052/46.90.07 - magda.borms@fracarita.org - www.pclede.be

Den Tamtam - Een krant die de herstelboodschap helpt uitdragen

P.C. Sint-Hiëronymus - Dalstraat 84, 9100 Sint-Niklaas - tel. 03/776.00.41

Skills Lab – Maak er werk van! - Geen laboratorium, maar een arbeidstraining bij autistische cliënten

Indigo vzw voor onderzoek en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met (het vermoeden van) ontwikkelingsproblemen zoals AD(H)D, autismespectrumstoornis, leerstoornissen ... - Goswin de Stassartstraat 9, 2800 Mechelen - contactpersoon: Kristien Smet, projectmedewerker - Kristiensmet@indigovzw.be - www.indigovzw.be - www.skillslabforasd.be

Onze eigen herstelschool! - Een school van, met, voor, en door de cliënten van het dagactiviteitencentrum

CGG Ahasverus vzw - Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, Dagactiviteitencentrum - Muurveld 38, 1730 Asse - contactpersoon: Ria Fastenaekels, coördinator Dagactiviteitencentrum - 0494/28.18.19 - ria.fastenaekels@ahasverus.be - www.ahasverus.be