De zomervakantie staat voor de deur. Kortom, er is wat meer tijd om die achterstallige to-read-lijst aan te pakken. Om jullie lijst nog wat langer te maken, bevat deze nieuwsbrief enkele boeiende artikels. Alvast een prettige vakantie en veel leesplezier!

ARTIKELS
‘Behandelevaluatie en klinische besluitvorming met HKT-30-ROM’
Bij de behandeling van forensische cliënten gaat de aandacht vooral uit naar het reduceren van risicovol gedrag zodat resocialisatie mogelijk wordt. Hierbij is er nood om per interventie expliciet aan te geven waarom ze aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt en daardoor het meest geschikt is om (in)direct het geformuleerde tussen- en/of einddoel, recidivevrije resocialisatie, te realiseren. Dit artikel komt hieraan tegemoet door een routine-matige behandelevaluatie met een aangepaste Historisch, Klinische en Toekomst-30 (HKT-30) voor te stellen. Hierbij biedt de HKT-30 handvatten om met de cliënt over zijn behandeling in gesprek te gaan en maakt het tevens veranderingen zichtbaar en klinische besluitvorming transparant. Zo blijkt uit het onderzoek dat dit instrument relevant is om de voortgang in de behandeling zowel voor de cliënt als de hulpverlener, in kaart te brengen. Om dit alles te ondersteunen wordt een aansluitende casus beschreven.
Het artikel is terug te vinden in onze bibliotheek.
Referentie: Ter Horst, P., Van Ham, M., Spreen, M. & Bogaerts, S. (2014). Behandelevaluatie en klinische besluitvorming met HKT-30-ROM. Tijdschrift voor Psychiatrie, 56, 4, 228-236.

‘De invloed van compatibiliteit tussen patiënt en behandeling op de effectiviteit van de therapeut’
In dit artikel worden de resultaten besproken van een post-hocanalyse van gegevens verzameld in een gerandomiseerd onderzoek naar protocollaire behandelingen voor depressie. Hierbij wordt gekeken naar de invloed van de door de therapeut bereikte compatibiliteit tussen het theoretische model van de behandeling enerzijds en de ideeën van de patiënt over zijn klachten en problemen en de daarvoor in aanmerking komende benadering anderzijds. Uit de resultaten blijkt dat comptabiliteit een invloed heeft op de snelheid waarmee het effect van een behandeling intreedt, maar niet op de grootte van het effect. Echter verschillen therapeuten van elkaar in de mate waarin zij deze comptabiliteit bereiken. Kortom, het bereiken van comptabiliteit lijkt een belangrijke therapeutische vaardigheid te zijn. Door de kleine steekproef en het experimentele karakter van het gebruikte meetinstrument kunnen geen sluitende conclusies getrokken worden.
Het artikel is terug te vinden in onze bibliotheek.
Referentie: van den Boogaard, M. (2014). De invloed van comptabiliteit tussen patiënt en behandeling op de effectiviteit van de therapeut. Tijdschrift voor Psychotherapie, 40, 2, 121-142.

‘Efficacy of client feedback in group psychotherapy with soldiers referred for substance abuse treatment’
Groepstherapie geeft positieve resultaten bij militairen met een verslavingsproblematiek. Echter vragen diegene die hier geen voordeel uit halen, vroegtijdig uitvallen of tijdens de behandeling achteruit gaan bijzondere aandacht. Aansluitend hebben hulpverleners het gemiddeld gezien moeilijk met het voorspellen bij welke cliënten deze problemen voor zullen komen. Cliëntenfeedback of uitkomstenmeting biedt hierbij een oplossing, ook bij groeps-behandelingen van militairen met een verslavingsproblematiek. Zo namen hun klinische klachten af, had hun behandeling vaker succes en namen ze aan meer sessies deel dan de groep die aan de behandeling zonder uitkomstenmeting deelnam. Deze resultaten waren geldig voor alle cliënten binnen de feedbackconditie en niet enkel voor diegene met een verhoogd risico op een negatieve uitkomst. Toekomstig onderzoek moet de invloed van verschillende beïnvloedende factoren, zoals de invloed van de therapeut, het gebruik van slechts één instrument, het beperkt aantal gemeten sessies en de variantie in de groepen bij aanvang van de studie, nagaan.
Het artikel is hier terug te vinden.
Referentie: Schuman, D.L., Slone, N.C., Reese, R.J. & Duncan, B. (2014). Efficacy of client feedback in group psychotherapy with soldiers referred for substance abuse treatment. Psychotherapy Research.

‘Shared decision making in combinatie met ROM bij patiënten met gecombineerde lichamelijke en psychische; een klinisch-empirische verkenning’
Dit artikel bespreekt het belangrijkste doel van Routine Outcome Monitoring (ROM), namelijk het ondersteunen van patiënt en behandelaar tijdens de behandeling en daarmee het optimaliseren van de kwaliteit daarvan. Dit onderzoek combineert ROM en Shared Decision Making (SDM) bij de behandeling van cliënten met zowel lichamelijke als psychische klachten. De resultaten zijn positief. Het onderzoek toont aan hoe ROM in samenwerking met de patiënt en met gebruik van een beslissingsondersteunend instrument op stimulerende en onderbouwde wijze zinvol in de behandeling toegepast kan worden. Slechts weinig mensen kwamen niet in aanmerking voor deze werkwijze. Verder werd een significante en klinisch relevante vermindering van zowel lichamelijke, als depressieve en angstklachten vastgesteld. Deze resultaten zijn echter afkomstig van een kleine steekproef (n = 60).  In de toekomst kan gerandomiseerd onderzoek verder uitzoeken wat de effectiviteit is ten opzichte van de gebruikelijke zorg. Bovendien kan men de effectiviteit koppelen aan de aard van de interventie, patiëntgebonden factoren nagaan en een kwalitatieve evaluatie bij patiënten verrichten.
Het artikel is terug te vinden in onze bibliotheek
Referentie: Van Der Feltz-Cornelis, C. M., Andrea, H., Kessels, E., Duivenvoorden, H.J., Biemans, H. & Metz, M. (2014). Shared decision making in combinatie met ROM bij patiënten met gecombineerde lichamelijke en psychische klachten; een klinisch-empirische verkenning. Tijdschrift voor psychiatrie, 56, 6, 375-384.
BOEK
Herwerkte editie van ‘On becoming a better therapist. Evidence-based practice one client at a time’ door B. Duncan
In de herwerkte editie van ‘On becoming a better therapist. Evidence-based practice one client at a time’ werkte B. Duncan twee nieuwe hoofdstukken uit. Het eerste gaat over het gebruik van de ‘Partners for Change Outcome Management System (PCOMS)’ bij koppels, families en jongeren, terwijl het andere hoofdstuk beschrijft hoe PCOMS op het niveau van de organisatie geïmplementeerd kan worden. Bovendien worden in dit boek vragen van trainers en lezers van de vorige editie beantwoordt. Op de Nederlandstalige vertaling is het nog even wachten.
Referentie: Duncan, B. (2014). On Becoming a Better Therapist. Evidence-Based Practice One Client at a Time (2nd Edition). Washinton D.C.: American Psychological Association. 


OPROEP
Ervaringen met en verwachtingen rond feedbackgericht behandelen
Binnen de VVGG zijn we steeds op zoek naar zowel persoonlijke ervaringen met, als verwachtingen rond feedbackgerichte behandeling. Wie met vragen zit en/of beperkte, uitgebreide, positieve of negatieve ervaring heeft, kan zijn stem laten horen door te mailen naar marlien@vvgg.be. Door het verzamelen van deze ervaringen willen we uitkomstenmeting nog meer op de praktijk afstemmen.

Contactpersoon Marlien De Coen - stafmedewerker VVGG