NIEUWSBRIEF PATIENTENFEEDBACK EN UITKOMSTENMETING – juni


TUM-UPDATES

1. De vernieuwde TUM-handleiding is meer dan een ‘technische handleiding’. Naast een beschrijving van het online systeem schetst deze nieuwe handleiding uitvoerig de resultaten van het vooronderzoek en veel voorkomende veranderingspro­ces­sen die kunnen helpen bij de interpretatie van grafieken. Omdat hulpverleners soms vragen hoe de TUM best kan worden voorgesteld aan patiënten is een korte intro­duc­tie­­tekst opgenomen in de handleiding. Lees meer

2. Begin juni werd de TUM geüpdatet. Het is nu mogelijk om maximaal vijf eigen vragen toe te voegen voor elke zorgperiode. De antwoorden op deze vragen worden weergegeven in afzonderlijke grafieken.

3. Ook nieuw is het feedbackrapport in PDF-vorm. Handig om te bewaren in het (elektronisch) patiëntendossier.

TUM-LITERATUUR

1. Een artikel in Psyche gaat dieper in op hoe de TUM kan worden toegepast in de dagelijkse praktijk. Het geeft een eerste aanzet tot identificatie van veel­voor­komende veranderingspatronen. Feedback vragen zonder er iets mee te doen is waardeloos. Daarnaast lees je wel­ke de aandachtpunten zijn van een bespreking met de patiënt. Lees meer


2. Na ruim 30 jaar onderzoekswerk in de gezondheids­zorg promoveerde Veerle Raes met een proefschrift over feedback in de verslavingszorg. Ze concludeerde dat het gebruik van meet­in­stru­menten niet ten koste gaat van de therapeutische re­la­tie. Lees meer


TUM-VORMINGEN

1. Tijdens het zesde ggz-congres in Antwerpen organiseert de VVGG een symposium en een workshop over patiëntenfeedback.

Het symposium gaat door op dinsdag 18 september 2012. Na een in­lei­dende bijdrage over de toepassingsmogelijkheden en be­schikbare meetinstrumenten ko­men praktijkverhalen aan bod.

De workshop gaat door op woensdag 19 september 2012. In een eerste deel worden de toepassings­mo­ge­lijk­he­den van meet­instrumenten voorgesteld, gevolgd door een de­mon­stratie. Tenslotte worden de deelnemers zelf aan het werk gezet en leren ze door middel van gevalstudies hoe ze pa­­tiën­ten­feedback kunnen interpreteren.

Lees meer


2. Save the date. Op 7 en 8 december 2012 organiseren het Korzybski instituut en de VVGG een congres & workshop over patiëntenfeedback. Gastspreker Barry Duncan, is auteur van o.a. "The Heroic Client", "On becoming a Better Therapist" en mede-au­teur van de Outcome Rating Scale (ORS) en Session Rating Scale (SRS). Praktische informatie volgt. Lees meer over Barry Duncan


Contactpersoon Stef Baert - Stafmedewerker VVGG